• Technikum weterynarii

     • TECHNIK WETERYNARII wykonuje czynności pomocnicze w diagnostyce i leczeniu zwierząt, a także czynności w obszarze zadań inspekcji sanitarnej; prowadzi inseminację, hodowlę i chów zwierząt.

      KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
      - prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
      - wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

      PRACA: asystent lekarza weterynarii, ogrody i sklepy zoologiczne, schroniska dla zwierząt, weterynaryjna inspekcja pracy oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny, zakłady przetwórstwa spożywczego, firmy związanie z agrobiznesem np. hipoterapia.

      UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

      PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

     • Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

     • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej, diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych.

      KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
      - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
      -eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

       PRACA: własne gospodarstwo z możliwością korzystania z dopłat bezpośrednich i funduszy UE, działy handlowe firm sprzedających sprzęt rolniczy, serwisy naprawcze maszyn rolniczych. 

      Nauka jazdy ciągnikiem i samochodem osobowym - kat. T i B.

      UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

      PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

     • Technikum inżynierii środowiska i melioracji

     • TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, określa zagrożenia środowiska naturalnego.

      KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
      - organizacja i przeprowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
      - organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

      PRACA: przedsiębiorstwa wykonawcze i usługowe, ośrodki badań i kontroli środowiska, pracownie projektowe i pomiarowe, urzędy administracji terenowej, biura geodezyjne.

      UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

      PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

     • Technikum architektury krajobrazu

     • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

      KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
      - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
      - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

      PRACA: biura projektowe, własna działalność, placówki ochrony zabytków, administracja państwowa. 

      Nauka jazdy ciągnikiem - kat. T.

      UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

      PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

     • Technikum rolnicze

     • Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych.

      KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 
      - prowadzenie produkcji rolniczej
      - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

      PRACA: prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa rolnicze (produkcyjne, usługowe i handlowe), urzędy i instytucje służb rolnych, ODR-y, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe, Agencje RiMR, własna działaność gospodarcza (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolnych)

      UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

      PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
   • (54)270-31-12
   • Nadróż 1 87-515 Rogowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych